Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

Ronozyme A je granulirani amilotični enzimski preparat proizveden fermentacijom prouzrokovanom Bacillus amyioliquefaciensmikrorganizmima. Ronozyme A je svetlo braon boje, ne proizvodi prašinu, granuliran je. Koristi se za poboljšanje svarljivosti skroba u hrani baziranoj na žitaricama. Ronozyme A sadrži miksturu alfa - amilaze (specifično kida veze u skrobu ) i endo 1,3; 1,4 beta glukanaze (specfično kida veze u skrobu ječma, koji je dominantna žitarica u ishrani stoke u Evropi).

Boja Ronozyma A može da varira od šarže do šarže i intenzitet boje nije merilo kvaliteta proizvoda. Gustina je približno 1,0 g/ml i prosečna veličina čestice je 600 mikrometara.

Upotreba: Ronozyme A se koristi kao dodatak stočnoj hrani. Meša se u hranu pre krajnjeg peletiranja, 50 - 400 g po toni hrane.
Uslovi skladištenja: Ronozyme A je osetljiv na toplotu. Treba ga čuvati na temperaturi ispod 25 °C. Produženo skladištenje na temperaturi iznad 30 °C treba izbegavati. Ronozyme A je bezbedan za namensku upotrebu. Treba izbegavati udisanje praha ili direktni kontakt, primenjujući prikladne mere zaštite i lične higijene.
Pakovanje: 20 kg.
Rok upotrebe: Deklarisana aktivnost je očuvana u roku od 12 meseci od datuma proizvodnje kada je proizvod skladišten u neotvorenim originalnim pakovanjima. Datum proizvodnje je naznačen na pakovanju.
Proizvođa: DSM Nutritional Products Europe Ltd.