Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

Bio-Cox 120G

Bio-Cox 120G, premiks za medicinarnu hranu, 1x20 kg (za primenu na životinjama)

1.  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA
Alpharma B.V.B.A, Laarstraat 16, Antwerp, Belgija

NAZIV I ADRESA UVOZNIKA i NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET: Bankom doo, Beograd,  Bulevar Nikole Tesle 30, Beograd, Srbija

2. IME LEKA
BIO-COX® 120G
salinomicin (120 mg/g)
premiks za mediciniranu hranu
brojleri

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

Aktivna supstanca:
Salinomicin natrijum 120 mg/g
Pomoćne supstance:
Kalcijum-lignosulfonat; kalcijum-sulfate; dihidrat

4. INDIKACIJE
Profilaksa kokcidioze brojlera izazvane kokcidijama: Eimeria acervulinaE. maximaE. tenellaE. nectarixE. brunetti E. mivati.

5.  KONTRAINDIKACIJE
Ne davati ćurkama i konjima. Preparat se ne sme davati zajedno sa tiamulinom, kao ni 7 dana pre i posle njegove primene jer može dovesti do supresije rasta i uginuća.

6. NEŽELJENA DEJSTVA
Ukoliko se lek primenjuje u skladu sa uputstvom, nisu zabeležena neželjena dejstva.

7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA
Brojleri.

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
BIO-COX 120G se primenjuje oralno
Doziranje, tovni pilići:
BIO-COX 120G 0,42-0,58 kg/tona
Salinomicin natrijum 50-70 mg/kg

9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Da bi se postigla ravnomerna disperzija, prvo dobro promešati potrebnu količinu BIo-Cox 120G sa deset puta većom količinom stočne hrane ili nekog njenog sastojka, pre umešavanja u završnu smešu. Namenjen je samo za proizvodnju medicinirane hrane.

10. KARENCA
Meso i iznutrice: 1 dan

11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA
Čuvati na suvom i hladnom mestu, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti.
Rok upotrebe 2 godine
Rok upotrebe nakon otvaranja - upotrebiti odmah
Rok upotrebe nakom umešavanja u hranu 3 meseca

12. POSEBNA UPOZORENJA
Za primenu na životinjama.
Ne davati ćurkama i konjima. Ne primenjivati kod roditeljskih jata niti kod koka nosilja konzumnih jaja. Salinomicin se ne sme istovremeno upotrebljavati sa drugim antikokcidijalnim lekovima. Salinomicin interakuje sa eritromicinom, sulfonamidima i tiamulinom.
Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama: 
Kod mešanja leka sa hranom treba izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluzokožom, odnosno treba koristiti rukavice i maske, kao i odgovarajuću zaštitnu odeću. Ukoliko lek dospe u oči, isprati velikom količinom vode. Pri radu ne piti, ne pušiti i ne jesti. Posle upotrebe oprati ruke. Ako se pojave alergijske reakcije odmah potražiti pomoć lekara.

13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA
Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA
Decembar 2010.

15. OSTALI PODACI
Pakovanje: Višeslojna vreća od 20kg
Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
ATCvet kod: QP51AH01
Broj dozvole: 688/2010/1400 od 28.11.2010.