Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

AVATEC 150G

AVATEC 150G je premiks za mediciniranu hranu 1x20 kg (za primenu na životinjama).

1.    IME LEKA
Avatec 15 %, 150 mg/g,  premiks za mediciniranu hranu lasalocid

2.   KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

Aktivna supstanca
Lasalocid - natrijum 150 mg
Ekscipijensi
Kalcijum - lignosulfonat
Fero oksid
Kalcijum sulfat dihidrat

3.  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA
Alpharma b.v.b.a, Antwerpen, Belgijum
NAZIV I ADRESA UVOZNIKA i NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET
Bankom doo, Beograd,  Bulevar Nikole Tesle 30, Zemun, Broj dozvole:  101/2008/1400 od 14.03.2008

4.  CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA
Tovni pilići, priplodni pilići do starosti od 16 nedelja i ćurići do starosti od 12 nedelja.

5.  INDIKACIJE 
Avatec 15 % se koristi za prevenciju kokcidioze prouzrokovane kokcidijama iz roda

  • Eimeria i to kod: E. acervulina, E. maxima, E. tenella, E. necatrix, E. brunetti, E. Mitis
  • E. mivati, a kod ćuraka na E. adenoides, E. meleagrimitis, E. dispersa i E. gallopavonis.

6.   DOZIRANJE
Avatec 15 % se daje umešan u hranu, kontinuirano.

Vrsta

Preporučena doza na 1 kg hrane

Tovni pilići

75 – 125 mg

Priplodni pilići do starosti od 16 nedelja

75 – 125 mg

Ćurići do starosti od 16 nedelja

90 – 125 mg

7.   NAČIN PRIMENE
Lek se daje umešan u hranu.

8.   UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA 
Prilikom mešanja sa hranom, voditi računa da lek bude ravnomerno umešan u hranu.

9.  KONTRAINDIKACIJE
Lek se ne sme davati kokoškama nosiljama konzumnih jaja. Avatek 150G se ne sme davati u kombinaciji sa drugim kokcidiostaticima.

10.  NEŽELJENA DEJSTVA

Može da se javi inapetenca kod živine ukoliko se Avatec 150G % daje u koncentracijama znatno višim od preporučenih. Pri neravnomernom umešavanju u hrani takođe može doći do inapetence (unošenje neravnomernih i povećanih koncentracija leka).

11.  KARENCA
Meso živine koje su lečene nije za ishranu ljudi u toku tretmana, kao i 5 dana od poslednje primene leka.

12.  POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA
Čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti, u originalnom pakovanju. Posle otvaranja vreću dobro zatvoriti. Čuvati van domašaja dece.

13.  POSEBNA UPOZORENJA
Za primenu na životinjama.
Avatec 150G se ne sme davati u kombinaciji sa drugim kokcidiostaticima.
Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:       Kod mešanja leka sa hranom i vodom treba izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluzokožom, odnosno treba koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu (rukavice, zaštitno odelo i buća i maska) jer lek može da draži kožu i sluzokože. Ukoliko do kontakta dođe, isprati velikom količinom vode. Pri radu ne piti, ne pušiti i ne jesti. Posle upotrebe oprati ruke.

14.  POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA
Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

15.  DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA
Januar 2008

16.  OSTALI PODACI
Rok upotrebe: 36 meseci.
Rok upotrebe posle otvaranja i mešanja sa hranom: 12 nedelja
Pakovanje:vreća 20 kg
Način izdavanja: na recept
ATCvet kod: QP51AH02
Broj dozvole: AVATEC 150G premiks 1x20 kg 101/2008/1400 od 14.03.2008