Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

Robenz 66G

1. IME LEKA:
Robenz@ 66 G,
robenidin (66 mg/g)
premiks za mediciniranu hranu.
Tovni pilići (brojleri) i ćurke

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

Aktivna supstanca:
robenidin hidrohlorid 66 mg/g

Pomoćne supstance:
Kalcijun1-lignosulfonat; kalcijmn-sulfat, dihidrat

3. FARMACEUTSKI OBLIK
Premiks za medicíniraniranu hranu.

4. FARMAKOLOŠKI PODACI
Farmakoterapijska grupa
: antiprotozoici; ostali antiprotozoici. ATCvet kod: QP51AX13

4.1. Farmakodinamski podaci

Robenz@ 66G je antiprotozoik koji se koristi za antikokcidijalni tretman u brojlerskoj proizvodnji. Ispoljava antikokcidijalno delovanje protiv: Eimeria acervulína, E. maxima, E. tenella, E. necatrix, E. brunetti i E. Mivati.
Delovanje robenidin hidrohlorida je rezultat dvojnog delovanja koje se ispoljava na različitim stadijuma parazita koji se razvijaju u mukoznom delu creva brojlerskih pilića. Prvi mehanizam dejstva se ogleda u tome što robenidin hidrohlorid sprečava razvoj prve generacije šizonta, a drugi se ogleda u tome što ubija drugu generacije šizonta i eventualno merozoita. Takođe, robenidin hidrohlorid deluje i na gametogenezu parazita. Dvostruki mehanizam dejstva je posebna prednost kod antikokcidijalnih lekova, jer je rizik od recidiva smanjen u slučaju stresa ptica i posledično prekida uzimanja hrane. Kombinovani kokcidiocidni i kokcidiostatski efekat je takođe važan faktor u minimiziranju mogućnost da može doći do kliničkog ispoljavanja kokcidioze posle prestanka primene robenidin hidrohlorida.

Primenom histohemijskih tehnika, potvrđeno je da je robenidin hidrohlorid ima negativno delovanje na kraj razvoja prve generacije šizonata, na prvu generaciju merozoita i na drugu generaciju šizonata. Takođe je potvrđeno da robenidin hidrohlorid ispoljava svoje antikokcidijalno delovanje u sprečavanju sinteze proteina.

4.2. Farmakokinetički podaci
Resorpcija
Posle peroralnog davanja robenidin se delimično resorbuje iz digestivnog trakta (od 20 do 40%) i brzo se izlučuje, većim delom nemetabolisan.

Distribucija
Nakon primene jedne doze (5 do 8 puta veća od preporučene doze) vrlo brzo dolazi do distribucije robenidina u tkiva, a lek dostiže najveću koncentraciju za 8 sati u mišićima, jetri, bubrezima i krvi, dok u jetri, masti (kao i u potkožnoj) i žuči u roku od 24 sata nakon primene.

Metabolizam
Biotransforrnacija robenidina najvećim delom se vrši u jetri. Novonastali metaboliti su neaktivni.

Eliminacija
Neresorbovani robenidin se izlučuje fecesom, kao i novonastali metaboliti.

4.3. Podaci o uticaju na životnu sredinu
Robenidin hidrohlorid je toksičan za vodene organizme.

5. KLNIČKI PODACI

5.1. Ciljne vrste životinja
Tovni pilići (brojleri) i ćurke

5.2. Indikacije
Robenz 66G je efikasan u suzbijanju kokcidioze kod
- tovnih pilića: Eimeria acervulína, E. maxima, E. tenella, E. necatrix, E. brunetti i E. mivati.
- ćuraka: Eimeria adenoides, E. maxima, E. tenella, E. necatrix, E. brunetti i E. mivati.

5.3. Kontraindikacije
Nema.

5.4. Neželjena dejstva
Ukoliko se lek primenjuje u skladu sa uputstvom nisu zabeležena neželjena dejstva. Lek se vrlo dobro podnosi i ima visok terapeutski indeks.

5.5. Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka
Robenidin hidrohlorid je toksičan za vodene organizme. Ne primenjivati kod nosilja konzumnih jaja.

5.6. Upotreba tokom graviditeta i laktacije
Nije primenljivo.

5.7. Interakcije
Robenidin se ne sme istovremeno upotrebljavati sa drugim antikokcidijalnim lekovima.

5.8. Doziranje i način primene
Robenz® 66G se primenjuje oralno, posle temeljnog mešanja sa hranom.

Vrsta Robenidin hidrohlorid Robenz@ 66G u hranivu
Tovni pilići - brojleri 30 - 36 ppm 0,45 - 0, 55 kg/t
Ćurke 30 - 36 ppm 0,45 - 0, 55 kg/t

5.9. Predoziranje
Kod tovnih pilića deset puta veća doza ne dovodi do neželjenih efekata (330 ppm). Kod ćuraka višestruko veće doze ne dovode do neželjenih efekata (750 ppm). Lokalni efekti: moguća slaba iritacija očuju i kože.

5.10. Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu
Ne primenjivati kod nosilja konzumnih jaja.

5.11. Karenca
Prestati sa davanjem 5 dana pre klanja.

5.12. Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Kod mešanja leka sa hranom treba izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluzokožom, odnosno treba koristiti rukavice i maske, kao i odgovarajuću zaštitnu odeću.
Ukoliko dospe u oči, isprati velikom količinom vode.
Pri radu ne piti, ne pušiti i ne jesti. Posle upotrebe oprati ruke.
Ako se pojave alergijske reakcije odmah potražiti pomoć lekara.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1. Inkompatibilnost
Nema

6.2. Rok upotrebe :
Rok upotrebe: 3 godine
Rok upotrebe nakon otvaranja : upotrebiti odmah
Rok upotrebe nakon umešavanja u hranu: 3 meseca

6.3. Posebna upozorenja za čuvanje leka
Čuvati na suvom i hladnm mestu, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.

6.4. Vrsta i sadržaj pakovanja
Pakovanje: Višeslojna papirna vreća od 20 kg

6.5. Posebne mere uništavanja neupotrebljenog leka ili ostatka leka
Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.