Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

CYGRO 1%

CYGRO 1% premiks za mediciniranu hranu 1x 20 kg
(za primenu na životinjama)

1.  IME LEKA
Cygro 1 %10 mg/g, (maduramicin)
premiks za mediciniranu hranu

2.   KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

Aktivna supstanca
Maduramicin – ammonium 10 mg
Ekscipijensi
Benzil alkohol
Kukuruzni skrob

3.  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA
Alpharma b.v.b.a, Antwerpen, Belgijum
NAZIV I ADRESA UVOZNIKA i NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET
Bankom doo, Beograd,  Bulevar Nikole Tesle 30, Zemun
Broj dozvole:  101/2008/1400 od 14.03.2008

4.   CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA
Tovni pilići i ćurići do starosti od 16 nedelja.

5.   INDIKACIJE 
Cygro 1 % se koristi za prevenciju kokcidioze prouzrokovane kokcidijama:

  •      E. acervulina, E. maxima, E. tenella, E. necatrix, E. brunetti, E. mitis i E. mivati
  •     kod ćuraka: E. adenoides, E. meleagrimitis, E. meleagrides, E. dispersa i E. gallopavonis.

6.  DOZIRANJE
Cygro 1 % se daje umešan u hranu, kontinuirano.

Vrsta Preporučena doza
maduramicin amonijuma
Preporučena doza Cygro 1 %
Tovni pilići

5 mg/kg

0,5 kg/t hrane

ćurići do starosti od 16 nedelja

5 mg/kg

0,5 kg/t hrane

7.    NAČIN PRIMENE
Lek se daje umešan u hranu.

8.   UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA 
Prilikom mešanja sa hranom, voditi računa da lek bude ravnomerno umešan u hranu.

9.  KONTRAINDIKACIJE
Lek se ne sme davati kokoškama nosiljama konzumnih jaja.
Cygro 1 % se ne sme davati u kombinaciji sa drugim kokcidiostaticima,
Takođe ne sme se davati istovremeno u kombinaciji sa tiamulinom kao i 7 dana pre i 7 dana posle primene tiamulina.

10.  NEŽELJENA DEJSTVA
Može da se javi inapetenca kod živine ukoliko se Cygro 1 % daje u koncentracijama znatno višim od preporučenih. Pri neravnomernom umešavanju u hrani takođe može doći do inapetence (unošenje neravnomernih i   povećanih koncentracija leka).

11.   KARENCA
Meso živine koje su lečene nije za ishranu ljudi u toku tretmana, kao i 5 dana od poslednje primene leka.

12.  POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA
Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.
Čuvati van domašaja dece.

13.  POSEBNA UPOZORENJA
Za primenu na životinjama.
Cygro 1 % se ne sme davati u kombinaciji sa drugim kokcidiostaticima,
Takođe ne sme se davati istovremeno u kombinaciji sa tiamulinom kao i 7 dana pre i 7 dana posle primene tiamulina.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:
Kod mešanja leka sa hranom i vodom treba izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluzokožom, odnosno treba koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu (rukavice, zaštitno odelo i buća i maska) jer lek može da draži kožu i sluzokože. Ukoliko do kontakta dođe, isprati velikom količinom vode. Pri radu ne piti, ne pušiti i ne jesti. Posle upotrebe oprati ruke.

14.   POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA
Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

15.  DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA
Januar 2008

16.  OSTALI PODACI
Rok upotrebe: 36 meseci.
Rok upotrebe posle otvaranja i mešanja sa hranom: 12 nedelja:
Pakovanje: Višeslojna papirna vreća, 20 kg
Način izdavanja: Izdaje na recept.
ATCvet kod: QP51AX10
Broj dozvole: 2/2008/1400 od 21.01.2008